SAGRADONG AKLAT 4

SAGRADONG AKLAT 4


LIHIM NA KARUNUNGAN AT
MGA BANAL NA PANGALAN
MGA SIKRETO KAYA NAGTAGUMPAY SI CRISTO-JESUS
KARUNUNGAN NG DIOS
NANG WALA PANG MUNDO


Ika-siyam na sikreto ni Cristo:
Inaalala rin ni Jesus ang pangangailangan ng tao sa pera.

Philippians 4:19
And with all his abundant wealth through Christ Jesus, my God will supply all your needs.

Filipos 4:19
At buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Cristo-Jesus.

Matthew 6:25-26
This is why I tell you, do not be worried about the food and drink you need in order to stay alive, or about clothes for your body. After all, isn’t life worth more than food? And isn’t the body worth more than clothes? Look at the birds: they do not plant seeds, gather a harvest and put it in barns, yet your Father in heaven takes care of them.

Mateo 6:25-26
Kaya’t sinasabi ko sa inyo: huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba’t ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya’y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinapakain sila ng inyong Amang nasa langit. Hindi ba’t higit kayong mahalaga kaysa mga ibon?

James 1:17
Every good gift and every perfect present comes from heaven, it comes down from God.

Santiago 1:17
Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit. Mula sa Ama.

Matthew 25:14-29
The Parable of the three Servants, at that time the kingdom of heaven will be like this. Once there was a man who was about to leave home on a trip; he called his servants and put them in charge of his property, he gave to each one according to his ability:to one he gave five thousand gold coins, to another he gave two thousand, and to another he gave one thousand. Then he left on his trip..the servant who had received five thousand coins went at once and invested his money and earned another five thousand. In the same way the servant who had two thousand coins earned another two thousand, but the servant who had received one thousand coins, went off dug a hole in the ground, and hid his master’s money. After a long time the master of those servants came back and settled accounts with them. The servant who had received five thousand coins came in and handed over the other five thousand. You gave me five thousand coins, sir, he said. Look! Here are another five thousand that I’ve earned. Well done, you good and faithful servant! Said his master. You have been faithful in managing small amounts. So I will put you in charge of large amounts. Come on in and share my happiness! Then the servant who had been given two thousand coins came in and said.. you gave me two thousand coins, sir, Look! Here are another two thousand that I have earned. Well done, you good and faithful servant! Said his master. You have been faithful in managing small amounts. So I will put you in charge of large amounts. Come on in and share my happiness! Then the servant who had received one thousand coins came in and said, sir, I you did not plant, and you gather crops where you did not scatter seed. I was afraid, so I went of and hid your money in the ground. Look! Here is what belongs to you. You bad and lazy servant! His master said, “you knew, did you, that I reap harvests where I did not plant and gather crops where I did not scatter seed? Well, then you should have deposited my money in the bank and I would have received it all back with interest when I returned. Now, take the money away from him and give it to the one who has ten thousand cins. For to every person who has something even more will be given, and he will have more than enough, but the person who has nothing, even the little that he has, will be taken away from him. As for this useless servant – throw him outside the darkness; there he will cry and gnash his teeth.

Mateo 25:14-29
Ang talinghaga tunkol sa mga Aliping pinagkatiwalaan ng salapi.

Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad ditto: may isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwal sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan; binigyan niya ang isa ng limang libong piso ang isa nama’y dalawang libong piso at ang isa pa’y isang libong piso. Pagkatapos,
siya’y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng limang libong piso at ipinangalakal iyon. At nagtubo siya ng limang libong piso. Gayon din naman ang tumanggap ng dalawang libong piso ay nagtubo ng dalawang libong piso. Ngunit ang tumanggap ng isang libong piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at ipinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng limang libong piso, wika niya, Panginoon, heto po ang limang libong piso ba bigay niyo sa akin, at heto pa po ang limang libong piso na tinubo ko! Sinabi sa kanya ng Panginoon, Magaling! Tapat at mabuting alipin! Yamang nagging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan! Lumapit din ang tumanggap ng dalawang libong piso, at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong dalawang libong piso at heto naman po ang dalawang libong pisong tinubo ko! Sinabi sa kanya ng Panginoon, Magaling! Tapat at mabuting alipin! Yamang nagging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan! At lumapit naman ang tumanggap ng isang libong piso. “alam ko pong kayo’y mahigpit, aniya “Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan, at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya’t ibinaon ko sa lupa ang inyon salapi. Heto nap o ang isang libong piso ninyo. “Masama at tamad na alipin!” tughon ng kanyang Panginoon, Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan! Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko! Di sana’y may nakuha akong tubo ngayon? Kunin ninyo sa kanya ang isang libong piso at ibigay sa may sampung libong piso. Sapgkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. itapon ninyio sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Doo’y tatangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin.

Matthew 6:31-34
So do not start worrying “Where will my food come from? Or my drink? Or my clothes? (These are the things the Pagans are always concerned about) Your Father in heaven knows that you need all these things. Instead, be concerned above everything else with the kingdom of God and with what he requires of you, and he will provide you with all these other things. So do not worry about tomorrow; it will have enough worries of its own. There is no need to add to the troubles each days brings.

Mateo 6:31-34
Kaya’t huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin, o daramtin . sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong Amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pagsumakitan ninyo nang higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay nang ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya, huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas, saka na ninyo harapin kapag ito’y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin.

Luke 6:38
Give to others, and God will give to you. Indeed, you will receive a full measure, a generous helping, poured into your hands – all that you can hold. The measure you use for others is the one that God will use for you.

Lucas 6:38
Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, hustong takal, siksik, ligalig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo.

Luke 5:1-11
Pansinin mo sa mga talatang ito ang mga matinding sikretong pinakita ni Kristo:
1. Si Jesus ay bumibisita kung saan nagtatrabaho ang mga tao.
2. Interesado si Jesus kung ano ang mga ginagawa nila kaya tinuturuan niya ng tamang oras kung kailan dapat ihulog ang lambasting makahuli ng mga isda.
3. Tiwala ng lubos ang mga disipulo sa kabila ng katotohanang ginawa na nila ito ngunit walang nahuling isda kaya sumunod sila na ulitin muli.
4. Nakahuli sila ng napakaraming isda na ngayon lang nila nagawa at halos mapunit ang lambat.
5. Ang tagumpay nila ay kagila-gilalas kay nangailangan pa sila ng mga katulong upang mahila ang mga isda.
6. Nang Makita ng mga disipulo ang pambihirang kaalaman at pagmamalasakit ni Jesus na kung susunod sa kanya ay ganoon ang magiging resulta, naunawaan nila kung gaano karami ang kanilang kasalanan at limitasyon sa buhay.
7. Kaya dinala na ang kanilang mga bangka sa lupa at nagpasyang buong buong sumunod kay Jesus pati na sa kanyang mga aral.

Matthew 17:27
But we don’t want to offend these people. So go to the lake and drop in a line. Pull up the first fish you hook, and its mouth you will find a coin worth enough for my temple tax and yours, take it and pay them our taxes.

Mateo 17:27
Gayunmanm, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa.

Panalangin
Susi at Oracion:
Upang mapunan ang pangangailangan sa
Pera.
Ika-sampung sikreto ni Cristo
Naglakbay si Jesus maging sa mga lugar na hindi pa niya narrating.
Isaiah 6:8
Then I heard the lord say “Whom shall I send? Who will be our messenger?” I answered, “I will go! send me!”

Isaias 6:8
Narinig ko ang tinig ni Yahweh “Sino ang aking ipapadala?” sino ang aming
susuguin? Sumagot ako, “Narito po ako, ako ang isugo ninyo!”

Magugulat ka pagnabasa mo sa bibliang ang buhay ni Jesus ay parating pagkilos, pag-galaw, laging paglalakbay, palipat-lipat ng locasyon sa iba’t ibang lugar.

Mateo 8:1 bumaba siya mula sa bundok
Mateo 8:5 pumasok siya sa Capernaum
Mateo 8:14 pumunta siya sa bahay ni Pedro
Mateo 8:23 pumasok siya sa loob ng barko
Mateo 8:28 galing siya sa kabilang bahagi ng bansa na kung tawagin ay Gergesenes.

Genesis 12:1-2
The lord said to Abraham “Leave your country, your relatives, and your father’s home and go to a land that I am going to show you.” I will give you many descendants and they will become a great nation. I will bless you and make your name famous, so that you will be a blessing.
Genesis 12:1-2
Sinabi ni Yahweh kay Abraham “lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anakat pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Si Jose ay nakatagpo ng pambihira niyang tagumpay sa ibang bansa ng Ehipto. Si Ruth ay pumayag iwan ang kanyang mahal na pamilya ng Moah at pumunta sa Bethlehem kasama Si Naomi, doon nakilala niya si Boaz isang napakayamang tao sa kommunidad at nagpakasal siya rito.

Panalangin
Oracion upang lumakas ang loob mapuntahan ang mga lugar na hindi pa nararating at mabuksan ang tagumpay na para sa sarili:
Ika-labing isang sikreto ni Cristo
Hindi pinayagan ni jesus na tanggapin ang sinasabi ng iba tungkol sa kaniyang pagkatao para baguhin ang sarili niya.

Luke 6:22-23
Happy are you when people hate you, reject you, insult you, and say that you are evil all because of the son of man. Be glad when that happens and dance for joy because a great reward is kept for you in heaven. For their ancestors did the very same things to the prophets.

Lucas 6:22-23
Mapalad kayo kung dahil sa Anak ng Tao kayo’y kinapopootan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito’y mangyri, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit – gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta.

Matthew 12:24
When the Pharisees heard this, they replied, “He drives out demons only because their ruler Beelzebul gives him the power to do so.”

Mateo 12:24 Nang marinig ito ng mga Pariseo ay sinabi nila,”Nakapagpapalayas ng mga demonyo ang taong iyan sapagkat binigyan siya ni Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ng kapangyarihang gumawa niyon.”

Panalangin:
Oracion upang hindi ma-apektohan sa mga paninira ng ibang tao at lalong magningning ang tunay kong pagkatao.

DIVINO PRAYERS ON WARFARE
COMBATIS SPIRITUAL
(CHRONOLOGICAL ORDER)

I. INTEGRATED COMBATIS PRAYERS

SACRED WEAPONS OF GOD THE FATHER
WEAPON
1. SWORD
2. WHIP
3. BOW AND ARROW
4. SPEAR
5. LANCE
6. GRENADE LAUNCHER
7. FLAME THROWER
8. LASER BOMBS
9. ICBM
10. CHARIOT OF GOD
SACRED WEAPONS OF THE DIVINE HOLY TRINITY PART 2
SACRED SYTEMATIC SEQUENCES COMING FROM THE DIVINE HOLY TRINITY
SACRED POWERS OF THE DIVINE HOLY SPIRIT PART 2
SACRED STRUCTURE OF THE DIVINE HOLY TRINITY
SACRED SYTEMATIC SEQUENCES COMING FROM THE DIVINE HOLY TRINITY
SACRED WEAPONS OF THE DIVINE HOLY TRINITY PART 3
SACRED POWERS OF THE DIVINE HOLY SPIRIT PART 3
SACRED STRUCTURE OF THE DIVINE HOLY TRINITY PART 3
SACRED DIVINE POWERS OF THE DIVINE HOLY TRINITY
ESEYENE
SACRED DIVINE POWERS OF THE DIVINE HOLY TRINITY
INTEGRATED COMBATIS 2 OF THE DIVINE HOLY TRINITY
INTEGRATED COMBATIS 3 OF THE DIVINE HOLY TRINITY
SACRED DIVINE WEAPONS OF THE DIVINE HOLY TRINITY
SACRED POWERS OF GOD THE HOLY SPIRIT
INTEGRATED COMBATIS 4 OF THE DIVINE HOLY TRINITY
INTEGRATED COMBATIS 5 OF THE DIVINE HOLY TRINITY

INTERGRATRED COMBATIS 5
(SHORT VERSION)

INTEGRATED COMBATIS 6 OF THE DIVINE HOLY TRINITY
INTEGRATED COMBATIS 6
(SHORT VERSION)
INTEGRATED COMBATIS 7 OF THE DIVINE HOLY TRINITY
INTEGRATED COMBATIS 9 OF THE DIVINE HOLY TRINITY
INTEGRATED COMBATIS 10 OF THE DIVINE HOLY TRINITY
INTEGRATED COMBATIS 11 OF THE DIVINE HOLY TRINITY
ANGELIC GROUPS AGAINST DIABOLIC IMPLANTS
II. STRUCTURAL COMBATIS PRAYERS
(1) STRUCTURAL COMBATIS 1 OF THE DIVINE HOLY TRINITY
SACRED DIVINE SWORDS OF THE DIVINE HOLY TRINITY
SACRED INSTANTANEOUS WEAPONS OF THE DIVINE HOLY TRINITY
(AGAINST DIABOLIC IMPLANTS)
SACRED DIVINE POWERS OF THE DIVINE HOLY TRINITY
(FOR HEALING AND REMOVAL OF KALSO)
(2) BUSINESS DEVELOPMENTAL COMBATIS OF THE DIVINE HOLY TRINITY
(3) SYSTEMATIC SWEEPING COMBATIS OF THE DIVINE HOLY TRINITY
(4) STRIKING SWIRLING SHOWERING STARBURST COMBATIS OF THE DIVINE HOLY TRINITY


(5) REVOLVING STRIKING SWEEPING EXPLODING STARBOMBS COMBATIS OF THE DIVINE HOLY TRINITY
(6) SHIFTING SWITCHING STRIKING S EXPLODING SHOOTOUT STARS COMBATIS OF THE DIVINE HOLY TRINITY
(7) SWIPING SOPING STRIKING SHOREBOMBS OF THE DIVINE HOLY TRINITY
(8) SWERVING STRIKING SPORADIC STRATOSPHERIC BOMBS OF THE DIVINE HOLY TRINITY
(9) STRUCTURAL ATTACKING SWIRLING SUPER BOMBS OF THE DIVINE HOLY TRINITY
(9A) EXPLODING LIBERATING DIVINE LIGHT OF THE DIVINE HOLY TRINITY
(UNDER STRUCTURAL
COMBATIS 9)

(10) SWEEPING STRUCTURAL STRIKING SENSURROUND STROBSCOPIC BOMBS OF THE DIVINE HOLY TRINITY
(11) STRIKING SWEEPING EXPLODING HURLING BOMBSTRIKES OF THE DIVINE HOLY TRINITY

(12) SWEEPING REVOLVING STRUCTURAL STRIKING SCOPEBOMBS OF THE DIVINE HOLY TRINITY
(14) SWIPING SWIRLING RESOLVING SHATTERING SWINGING BOMBS OF THE DIVINE HOLY TRINITY
(14A) EXPLODING LIBERATING DIVINE LIGHT 1 OF THE DIVINE HOLY TRINITY
(UNDER STRUCTURAL
COMBATIS 14)

SHOWERING EXPLODING BOMBARDING REVOLVING SUPER BOMBSTRORMS OF THE DIVINE HOLY TRINITY
(STRUCTURAL COMBATIS 45)

DIVINO COLORS OF THE DIVINE HOLY TRINITY (DC 1)
DIVINO HEART, MIND, AURA AND SOUL OF THE DIVINE HOLY TRINITY
DIVINO SWORDS, RINGS, AND BALLS OF THE DIVINE HOLY TRINITY
(DC 2)
SACRED DIVINE EXPLODING SWORDBOMBS (DC 3)
SACRED DIVINE STRIKING SWORDBOX (DC 4)

SACRED DIVINE SWORD SWEEPING (DC 5)
SACRED DIVINE EXPLODING SWORD LAZER (DC 6)

SWORD SNOWSTORM FROM GOD THE FATHER (DC 7)

SHOUTING WEAPONS OF THE DIVINE HOLY TRINITY (DC 8)
STRIKING SHOWERING SWORD OF THE DIVINE HOLY TRINITY (DC 9)
EXPLODING BOMBSWORD FROM THE DIVINE HOLY TRINITY (DC 10)

SQUASHING BOMBSTAR SWORD FROM THE DIVINE HOLY TRINITY(DC 11)

SHOVELING SWORD RAYS FROM THE DIVINE HOLY TRINITY(DC 12 )
SUPERBOMBS FROM THE DIVINE HOLY TRINITY(DC 14)

STRIKING LASER SWORDS FROM THE DIVINE HOLY TRINITY (DC 15)
DIVINE GIFTS/WEAPONS OF THE GOD THE SON JESUS CHRISTO

SACRED WEAPONS OF GOD THE
HOLY SPIRIT

DIVINE HOLY TRINITY PRAYERS

1) FOR REBALANCING THE ENERGY:
SACRED ENERGY 1 OF THE DIVINE HOLY TRINITY

SACRED WEAPONS OF GOD THE FATHER
DIVINE GIFTS/WEAPONS OF THE GOD THE SON
SACRED WEAPONS OF GOD THE HOLY SPIRIT (LEVEL 1)
SACRED WEAPONS OF GOD THE HOLY SPIRIT (LEVEL 2)ANG SIKRETO AT KUMPLETONG KASAGUTAN SA BAWAT TANONG, MAGING ANG MGA RITUALS AT IBA’T-IBANG MGA GAMIT AY INYONG MABABASA SA SAGRADONG AKLAT 4 NA PUWEDE NINYONG MAKUHA SA PAMAMAGITAN NG PAGTEXT KAY BROD NEST 09186927123. MAKIKITA NINYO RIN ANG KANYANG ADS SA BUY AND SELL UNDER PERSONAL SERVICES NA GANITO ANG NAKASAAD.
THIRD EYE READINGS ON HEALTH, BUSINESS, & PERSONAL 09186927123.
PWEDE RIN MAG SIGN-UP SA http://divino-thirdeye.webs.com/ AT MAG EMAIL SA brodnest@rocketmail.com at sa nsarenas777@gmail.com